2.-9.klasē

Uzņemšana 2022./2023. mācību gadā

Noteikumi “Par kritērijiem un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā


✅Informācija izglītojamo uzņemšanai 2.-9. klasē

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 2022./2023. mācību gadā uzņem izglītojamos brīvajās vietās no 2. līdz 9.klasei

🔅pamatizglītības programmā ar augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un
pašizpausmes māksla mācību jomā (mūzika) un

🔅pamatizglītības programmā.

Mācību priekšmetu un stundu plānu 1.-9. klasei skatīt šeit

Dokumentus iesniedz no 2022. gada 1. jūnija līdz 3. jūnijam uzņemšanas komisijai no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Iesniedzot dokumentus klātienē, pretendenta likumiskais pārstāvis uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pretendenta dzimšanas apliecību. Dokumentus var iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas e-pastu: gimnazija@tukums.lv

Iesniegumu (noteikumu 4.pielikums) adresē ģimnāzijas direktoram, tam pievieno:

  • iepriekš iegūtās izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) – liecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja attiecināms;
  • fotogrāfiju skolēna apliecībai (35x45mm);
  • dokumenta, kas apliecina pretendenta iegūtu godalgotu vietu pēdējā mācību gada laikā kādā mācību priekšmetu olimpiādē valsts, reģiona vai novada mērogā, kopiju (uzrādot oriģinālu).

Līdz 2022. gada 1. septembrim iesniegt ģimnāzijas medicīnas māsai ģimenes ārsta apstiprinātu skolēna profilaktiskās apskates pārskatu. Skatīt šeit


Labiekārtotas istabiņas ar dušu un WC. Dzīvošana istabiņā pa 2 vai 3. Interesentus aicinām pieteikties pie klašu audzinātājiem.

Par dienesta viesnīcas nepieciešamību informēt dokumentu iesniegšanas laikā.


Dalies ar draugiem