Reflektantiem

Noteikumi “Par kritērijiem un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma Raiņa ģimnāzijā”

Uzņemšana plānota darbdienās (ne visās) no 2020.gada 1.jūnija līdz 26.jūnijam. Precīzus datumus un pulksteņu laikus skatīt zemāk.

Uzņemšanas komisijas darba laiki no 8. līdz 26. jūnijam:
8. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:00
10. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:00
11. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:00
15. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 15:00
16. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 15:00
17. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 15:00
18. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 15:00
19. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 15:00
26. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 15:00


Informācija reflektantiem uzņemšanai 7.-9.klasē

Tukuma Raiņa ģimnāzija  7.-9.klasēs 2020./2021.mācību gadā uzņem pretendentus pamatizglītības otrā posma programmā (kods 23011111).

Iesniedzot dokumentus klātienē, pretendenta likumiskais pārstāvis uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pretendenta dzimšanas apliecību.

​COVID-19 infekcijas izplatības laikā dokumentus (vecāku, aizbildņu iesniegumu un liecības kopiju) var iesniegt arī:

 • nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Tukuma Raiņa ģimnāzijas e-pastu: gimnazija@tukumagimn.lv;
 • papīra formā (parakstītus), ievietot pastkastītē pie ģimnāzijas galvenās ieejas durvīm.

Iesniegumu (noteikumu 5.pielikums) adresē ģimnāzijas direktoram, tam pievieno:

 • iepriekš iegūtās izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) – liecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja attiecināms;
 • fotogrāfiju skolēna apliecībai (35x45mm);
 • dokumenta, kas apliecina pretendenta iegūtu godalgotu vietu pēdējā mācību gada laikā kādā mācību priekšmetu olimpiādē valsts, reģiona vai novada mērogā, kopiju (uzrādot oriģinālu).

Mācību priekšmetu stundu plāns 7.klasei pamatizglītības otrā posma programmai (kods 23011111) no 2020./2021.m.g. līdz 2022./2023.m.g. (noteikumu 1.pielikums)

Mācību priekšmetu stundu plāns 8. un 9.klasei pamatizglītības otrā posma programmai (kods 23011111) no 2020./2021.m.g. līdz 2021./2022.m.g. (noteikumu 2.pielikums)


Informācija reflektantiem uzņemšanai 10.-12.klasē

Pretendenti tiks uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmā, izvēloties 3 padziļinātos mācību kursus (uzsākot 10.klasi) saskaņā ar Tukuma Raiņa ģimnāzijas mācību stundu plānu vienā no izvēlētajiem virzieniem:

11. un 12.klasē, izvēloties vienu no diviem vispārējās vidējās izglītības virzieniem:

Iesniedzot dokumentus klātienē, pretendenta likumiskais pārstāvis vai pretendents, kurš sasniedzis pilngadību,uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pretendenta dzimšanas apliecību.

​COVID-19 infekcijas izplatības laikā dokumentus (vecāku, aizbildņu iesniegumu un liecības kopiju) var iesniegt arī:

 • nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Tukuma Raiņa ģimnāzijas e-pastu: gimnazija@tukumagimn.lv;
 • papīra formā (parakstītus), ievietot pastkastītē pie ģimnāzijas galvenās ieejas durvīm.

Iesniegumu adresē ģimnāzijas direktoram.

Iesniegumam pievieno:

 • apliecību par pamatizglītību un tā ieliktņa kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) pilngadīgai personai;
 • aizgādību apliecinoša dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu) (ja attiecināms);
 • fotogrāfiju skolēna apliecībai (35x45mm);
 • dokumenta, kas apliecina pretendenta iegūtu godalgotu vietu pēdējā mācību gada laikā kādā mācību priekšmetu olimpiādē valsts, reģiona vai novada mērogā kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • pretendenta vienu izvēlēto Tukuma Raiņa ģimnāzijas stundu plānu saskaņā ar noteikumu pielikumiem (3.1. līdz 4.2.).

Tukuma Raiņa ģimnāzijas videosižeti “Esi viens no mums” (2020)

Sērija “Absolventi iesaka” veltīta nākamajiem 10.klašu skolēniem, lai viņiem saistībā ar savām interesēm, spējām, nākotnes karjeras iecerēm ir vieglāk un mērķtiecīgāk izvēlēties, kuru virzienu mācīties ģimnāzijā. Tukuma Raiņa ģimnāzijas dažādu gadu absolventi dalās savā pieredzē un iesaka konkrētu virzienu no vispārējās vidējās izglītības programmas atšķirīgajiem piedāvājumiem

Sērijā “Jo mums ir” tiek popularizēta skolas vide, kurā katram skolēnam ir sava mīļvietiņa, sirdij tuvas īpašās ģimnāzijas tradīcijas, kurā strādā radoši, dzīvesgudri skolotāji, aktīvi darbojas skolēnu parlaments un kurā mācās brīnišķīgi, mērķtiecīgi jaunieši, gūstot augstus sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbos un konkursos.


Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāta dienesta viesnīca (kopmītnes) Dārzniecības ielā 2A, Tukumā.

Labiekārtotas istabiņas ar dušu un WC. Dzīvošana istabiņā pa 2 vai 3. Interesentus aicinām pieteikties pie klašu audzinātājiem.

Par dienesta viesnīcas nepieciešamību informēt dokumentu iesniegšanas laikā.

Uzņemšanas process atkarīgs no situācijas valstī.

Informācija rediģēta 2020.gada 18.maijā.

Dalies ar draugiem