Metodiskais centrs

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija veic reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkciju.

Metodiskā darba mērķis un uzdevumi

Metodiskā darba mērķis ir veidot atbalsta sistēmu kvalitatīvas izglītības procesa paaugstināšanai, veicinot izglītojamo un pedagogu profesionālo izaugsmi.

Metodiskā darba uzdevumi:

Sniegt metodisko (teorētisku un praktisku) atbalstu Tukuma novada un citu novadu izglītības iestāžu pedagogiem.

Organizēt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi dažādās mācību jomās.

Nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkā esošās literatūras un digitālo resursu pieejamību izglītojamajiem un pedagogiem.

Organizēt seminārus, atklātās stundas, meistarklases, konferences u. c. novada, reģiona un valsts līmenī un veicināt pedagogu iesaisti minētajās aktivitātēs par izglītības tematiku.

Iesaistīt pedagogus novada, reģionālajā vai valsts līmenī mācību satura izveidē, izglītības satura pilnveidē vai izglītības satura apguves izvērtēšanā.

Akcentēt novitātes mācību procesā atbilstoši jaunā izglītības standarta saturam pedagogu un izglītojamo kompetenču attīstīšanai.

Veicināt pedagogu radošo darbību, metodisko materiālu izstrādi un sadarbību, pieredzes apmaiņu ar ģimnāzijas, Tukuma novada izglītības iestāžu un citu novadu, tostarp citu valsts ģimnāziju, pedagogiem, labās prakses piemēru popularizēšanu un publicēšanu.

Sadarboties ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes speciālistiem, ar Tukuma novada mācību jomu koordinatoriem, metodisko apvienību vadītājiem un attiecīgām izglītības institūcijām novadā un valstī.

2022. gadā plānotie

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Nr.Programmas nosaukums, stundu skaitsProgrammas vadītājsNorises laiks
1.Digitālais dizains izglītībā (12 stundas)Ilva Siliniece06., 14.10.2022.
2.Vērtēšanas veidi un atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas sākumskolā (12 stundas)Vineta Logina22.09.2022.
20.10.2022.
24.11.2022.
3.Mūzikas pedagogu pieredzes stāsti un praktiskā muzicēšana skolēnu lietpratības veicināšanai (8 stundas)Sanita Apine27.10.2022.

Metodiķes

Iveta Āboliņa (7.-12. klases)
Pieņemšanas laiks*:
Pirmdienās 15:00-16:00
Piektdienās 15:00-16:00
tālr.: 63125374; mob.tālr.29734194
e-pasts: iveta.abolina@tukums.lv vai i.abolina@tukumagimn.lv

Vineta Logina (1.-6. klases)
Pieņemšanas laiks*:
Piektdienās 08:00-10:00
tālr.: 63125351; mob.tālr.22193835
e-pasts: vineta.logina@tukumagimn.lv

Dalies ar draugiem