Vietnē notiek uzlabošanas darbi. Iespējami darbības traucējumi.

10.-12.klasē

Uzņemšana

📌 Noteikumi “Par kritērijiem un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā


✅ Informācija izglītojamo uzņemšanai 10. klasē

Aicinām pretendentiem no 2024. gada 1. jūnija līdz 15. jūnijam pieteikties tiešsaistē, aizpildot veidlapu.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana no pamatizglītības dokumentu izsniegšanas datuma līdz 2024. gada 5. jūlijam lietvedībā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Aicinām iepazīties ar noteikumiem “Par kritērijiem un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā“.

Vispārējās vidējās izglītības virzieni

Ģimnāzija piedāvā trīs mācību virzienus. Izglītojamam jāizvēlas viens no tiem. Šajā mācību virzienā izglītojamais pēc izvēles apgūst trīs padziļinātos mācību kursus.

Kultūras un sociālo zinātņu virziens
Kultūras un sociālo zinātņu
virziens
Dabaszinātņu virziens
Dabaszinātņu
virziens
Inženierzinātņu virziens
Inženierzinātņu
virziens
Mācību virzienu un padziļināto kursu piedāvājums

Dokumentu iesniegšana

Iesniegumu (noteikumu 2. pielikums -nepilngadīgām personām vai 3. pielikums – pilngadīgām personām) un personas datu apstrādes apliecinājumu (noteikumu 4. pielikumu – nepilngadīgām personām vai 5.pielikumu – pilngadīgām personām) adresē ģimnāzijas direktoram, tam pievieno:

  • pamatizglītību apliecinoša dokumenta (apliecība, sekmju izraksts) kopiju. 🔸Centralizētā eksāmena sertifikāta kopija var nebūt, eksāmenu rezultātus apskatīsim VIIS sistēmā;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) pilngadīgai personai;
  • aizgādību apliecinoša dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu) (ja attiecināms);
  • fotogrāfiju skolēna apliecībai (35x45mm);
  • dokumenta, kas apliecina pretendenta iegūto godalgoto vietu kādā mācību priekšmetu olimpiādē valsts, reģiona vai novada mērogā pēdējā mācību gada laikā, kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • pretendenta vienu izvēlēto Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas stundu plānu saskaņā ar izvēlēto izglītības programmas virzienu.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam

Līdz 2024. gada 1. septembrim iesniegt ģimnāzijas medicīnas māsai ģimenes ārsta apstiprinātu skolēna profilaktiskās apskates pārskatu.

Dienesta viesnīca

Par dienesta viesnīcas nepieciešamību informēt dokumentu iesniegšanas laikā!

Dienesta viesnīcā pieejamas labiekārtotas istabiņas ar dušu un WC. Dzīvošana istabiņā pa 2 vai 3. Interesentus aicinām pieteikties ģimnāzijas kancelejā vai vēlāk arī pie klašu audzinātājiem.

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas videosižeti
“Esi viens no mums” (2020)

Sērija “Absolventi iesaka” veltīta nākamajiem 10.klašu skolēniem, lai viņiem saistībā ar savām interesēm, spējām, nākotnes karjeras iecerēm ir vieglāk un mērķtiecīgāk izvēlēties, kuru virzienu mācīties ģimnāzijā. Tukuma Raiņa ģimnāzijas dažādu gadu absolventi dalās savā pieredzē un iesaka konkrētu virzienu no vispārējās vidējās izglītības programmas atšķirīgajiem piedāvājumiem

Sērijā “Jo mums ir” tiek popularizēta skolas vide, kurā katram skolēnam ir sava mīļvietiņa, sirdij tuvas īpašās ģimnāzijas tradīcijas, kurā strādā radoši, dzīvesgudri skolotāji, aktīvi darbojas skolēnu parlaments un kurā mācās brīnišķīgi, mērķtiecīgi jaunieši, gūstot augstus sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības darbos un konkursos.


Informācija rediģēta 2023. gada 4. aprīlī.

Skip to content